Privacy verklaring

Verwerking van uw persoonsgegevens

Privacy verklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Invicto Belgium VZW, Broekelei 9, 3140 Keerbergen, privacy [AT] invictokeerbergen.be, voor ledenbeheer en organisatie van clubactiviteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van de activiteiten van onze club op basis van het gerechtvaardigd belang om aan haar leden en ex-leden sport aan te bieden. Indien u hieromtrent vragen heeft kan u zich steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris Gegevensbescherming De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van Uw persoonsgegevens is:

Kim Lauwers
Broekelei 9
3140 Keerbergen \

Gsm : 0476/98.38.35

e-mail: privacy [AT] invictokeerbergen.be

Co-verwerkingsverantwoordelijke - VJJF

De co-verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van Uw persoonsgegevens is:

Vlaamse Ju Jitsu Federatie VZW
Drakenhoflaan 160
2100 Deurne \

Ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0438.871.478

Tel: 03/281 16 22

e-mail: secretariaat [AT] vjjf.be

Teneinde de bescherming van Uw privacy optimaal te organiseren heeft de Vlaamse Ju Jitsu Federatie VZW een Data Protection Consultant aangesteld:
Werner Wouters
Tel: 015/33.01.40
e-mail: werner [AT] alkinooslaw.com \

Co-verwerkingsverantwoordelijke - FROS

De co-verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van Uw persoonsgegevens is ook:

Fros Multisport Vlaanderen vzw
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem (Antwerpen)
e-mail: info [AT] fros.be
Tel: 03/286 07 60 \

Teneinde de bescherming van Uw privacy optimaal te organiseren heeft de Fros Multisport Vlaanderen VZW een Data Protection Consultant aangesteld:
Blue Horizon
e-mail: privacy [AT] fros.be \

Co-verwerkingsverantwoordelijke - Grappling.Vlaanderen

De co-verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van Uw persoonsgegevens is ook:

Grappling Vlaanderen
Putse 3A
B-9571 Lierde
e-mail: info [AT] grappling.vlaanderen
Tel: +32475/66 95 17 \

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van Uw aansluiting bij Invicto Belgium VZW en de automatisch daaruit voortvloeiende aansluiting bij de Vlaamse Ju Jitsu Federatie VZW, Fros Multisport Vlaanderen VZW Of Grappling Vlaanderen.
Afhankelijk van de gekozen afdeling worden uw gegevens naar de bijhorende federatie doorgestuurd.

Zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de co-verwerkingsverantwoordelijke mogen deze persoonsgegevens verwerken op basis van de uitvoering van het door U aangegane lidmaatschap (uitvoering van een overeenkomst), op ons rustende wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang een efficiënte ledenadministratie te voeren.

Voor bepaalde gegevens, die hierna verder besproken worden, hebben wij Uw toestemming nodig om ze te mogen verwerken.

Categorieën van persoonsgegevens

In het kader van onze activiteiten en deze van de VJJF VZW, FROS VZW of Grappling.Vlaanderen verwerken wij de volgende gegevens (indien van toepassing):

Naam en adresgegevens

 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • VTS kwalificaties
 • Opleidingsniveau LO – bachelor/master (indien trainer)
 • Opleidingsniveau kinesitherapie – bachelor/master (indien trainer in G-sport)

Deze gegevens moeten verstrekt worden teneinde de ledenadministratie conform de noden van de Club, de VJJF VZW, FROS VZW en Grappling.Vlaanderen alsook conform van de vigerende regelgeving te kunnen voeren.

 • Telefoonnummer
 • GSM nummer
 • E-mail
 • Begunstigde OMNIO statuut
 • Gegevens mutualiteit
 • Informatie in verband met bepaalde behaalde diploma’s
 • Informatie in verband met bepaalde uitgeoefende functies

Deze gegevens zijn facultatief op te geven en worden enkel op basis van de toestemming van de betrokkene verwerkt. Het verstrekken van deze gegevens wordt als toestemming tot de verwerking ervan beschouwd.

Beeltenis, zowel foto als video

Bij aansluiting geeft men automatisch goedkeuring voor het gebruik van zijn beeltenis tijdens activiteiten van onze club.

De beelden zullen louter gebruikt worden in het kader van sport gerelateerde verwerkingen, zoals bijvoorbeeld reclamefolders, filmpjes, social media, …

Uw rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens binnen de ledenadministratie beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht van inzage, zodat U weet welke gegevens wij van U verwerken
 • Recht van rectificatie, ofwel het recht van verbetering zodat U foute gegevens kan laten verbeteren
 • Recht van beperking van de verwerking
 • Recht van bezwaar
 • Recht op vergeten te worden, waardoor Uw gegevens zullen verwijderd worden
 • Recht op gegevensoverdracht, zodat U kan vragen dat wij de van U verwerkte gegevens overdragen aan een derde
 • Recht om de toestemming ten allen tijde in te trekken voor de gegevens die wij van U verwerken op basis van Uw toestemming
 • Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel – Tel: 02/274.48.00 – Fax: 02/274.48.35 - contact [AT] apd-gba.be

U kan deze rechten ten allen tijde uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan hetzij de clubverantwoordelijke voor de verwerking door de club, hetzij aan de Data Protection Consultant van de bijhorende federatie zijnde de VJJF VZW of Fros VZW.

Bij uitvoeren van Uw recht om vergeten te worden, recht van bezwaar en recht van beperking zal het lidmaatschap automatisch stopgezet worden aangezien wij in voorkomend geval niet meer over voldoende informatie kunnen beschikken om de ledenadministratie op een efficiënte wijze en conform de wettelijke voorschriften te voeren.
Lidgelden zijn nooit terugvorderbaar.

Doorgeven van Uw gegevens

De gegevens die je verstrekt worden enkel en alleen doorgegeven aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven activiteiten of indien ze hiertoe wettelijk verplicht wordt bvb in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt worden.

In het kader van de wettelijke verplichtingen alsook in het kader van de goede werking van de club en de federatie worden de gegevens gedurende de ganse lidmaatschapsperiode bewaard alsook gedurende een termijn van 10 jaar daarna.

Na deze termijn zullen al Uw persoonsgegevens verwerkt door de club en/of de federatie definitief uit de bestanden gewist worden.

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Zowel de Invicto Belgium club als de federatie hebben de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen teneinde te vermijden dat dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van Uw persoonsgegevens in het gedrang zou komen.

Wat Invicto Belgium betreft zijn dit antivirussoftware op PC en laptop, back ups via google-Cloud, gebruik van wachtwoorden, intern gebruik van gegevens via het need to know principe.
Print-out van de relevante gegevens ter beschikking in de dojo in een afgesloten kast met sleutel enkel ter beschikking van de hoofdtrainers.
Bij het vertrek van een hoofdtrainer wordt de sleutel ingeleverd.

Invicto Belgium en de federaties hebben ten allen tijde het recht om deze privacy policy aan te passen.

Huidige versie is deze en is van toepassing vanaf 16 september 2021

Kim Lauwers

Voorzitter